Listopad 2017
Konferencja LUMEN 2017

konkurs
LUMEN
2017

Leaders in University Management

Zobacz nominowanych

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informuję, iż firma doradczo-technologiczna PCG Academia, w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich organizuje drugą edycję konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Leaders in University Management – LUMEN 2017.

Nowa odsłona Konkursu LUMEN, to efekt prac powołanej przez PCG Kapituły Konkursu złożonej z wybitnych praktyków zarządzania oraz zaproszonych do projektu partnerów instytucjonalnych: firmy Pearson Central Europe, dziennika Rzeczpospolita oraz programu Santander Universidades realizowanego przez Bank Zachodni WBK.

Decyzją Kapituły zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2017 będą przyjmowane w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca w trzech, równorzędnych Kategoriach:

  • Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z zasadami Konkursu oraz identyfikacji najlepiej realizowanych projektów w Państwa uczelniach. Zwycięzców Konkursu ogłosimy podczas uroczystej Gali będącej częścią konferencji LUMEN, organizowanej na koniec listopada w Warszawie.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro Projektu LUMEN pod numerem telefonu (22) 53 53 712 lub adresem e-mail info@lumen.edu.pl.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prezes PCG Polska Sp. z o.o.

O konkursie

3 kwietnia 2017

15 lipca 2017

18 września 2017

13 listopada 2017

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Ocena wniosków przez Kapitułę

Ogłoszenie listy nominowanych

Wręczenie nagród LUMEN

Kategorie

Rozwój

Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni.
Kategoria dedykowana projektom realizowanym w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni, w fazie operacjonalizacji procesu, osiągania celów strategicznych i realizacji zadań rozwojowych wskazanych przez Senat, z uwzględnieniem przemian społecznych, technologicznych i komunikacyjnych w otoczeniu uczelni.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Zarządzanie

Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni.
Kategoria dedykowana projektom wdrażającym innowacyjne i efektywne metody zarządzania w wymienionych obszarach, podczas wprowadzania których wykorzystano konkretne metody i narzędzia zarządzania ze wskazaniem elementów innowacyjnych.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Współpraca

Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.
Kategoria dedykowana projektom efektywnie integrującym działalność dydaktyczną, naukową, społeczną i gospodarczą uczelni z potrzebami otoczenia uczelni, a w tym z potencjałem reprezentowanym przez szeroko rozumianą grupę interesariuszy.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Nominowani

Rozwój

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

Autorzy i Członkowie zespołu projektowego z ramienia Uczelni:Dr Marcin Zarzecki, Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych

Polskie środowisko naukowe z obszaru nauk humanistycznych i społecznych wzbogaciło się o nowe, bezpieczne narzędzie cyfrowe, umożliwiające prowadzenie nowatorskich badań z zastosowaniem technologii informacyjnych oraz ułatwiające komunikację z międzynarodowymi sieciami naukowymi. Mowa tu oczywiście o Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych utworzonym przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej oraz Ośrodkiem Przetwarzania Informacji - PIB. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie samych naukowców oraz na potrzeby gospodarcze. Wiele z badań prowadzonych dzięki nowej infrastrukturze ukierunkowanych jest na zastosowania w gospodarce. Realizacja projektu znacząco przyczyniła się do podniesienia jakości badań i rozwoju współpracy uczelni z otoczeniem w kraju i zagranicą, co zaowocowało wieloma nowymi umowami o partnerstwie. Technologie stosowane w ramach projektu wzbudziły wielkie zainteresowanie ich szerokim spektrum zastosowań, obejmującym nie tylko istotne wsparcie dla rozwoju humanistyki cyfrowej i e-usług publicznych, ale też dla cyfryzacji i zachowania cennych zasobów dziedzictwa kulturowego Polski.

Politechnika Gdańska Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia inżynierów przyszłości w Politechnice Gdańskiej

Autorzy i Członkowie zespołu projektowego z ramienia Uczelni: Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Profesor zwyczajny
Mgr inż. Marek Tłok, Kanclerz
dr Marlena Sawicka, pełnomocnik rektora ds. projektów

Zintegrowany System Kształcenia Inżynierów Przyszłości – tak brzmi tytuł nowatorskiego programu kształcenia na Politechnice Gdańskiej. Aby go wdrożyć, uczelnia zrealizowała szereg inwestycji podnoszących atrakcyjność i efektywność kształcenia. Projekt, angażujący wiele jednostek Politechniki, bazował na innowacyjnym systemie kształcenia CDIO opracowanym w USA, który prowadzi przyszłych inżynierów przez cały proces od pomysłu i jego urzeczywistniania po ocenę stworzonego rozwiązania. Aby podnieść poziom kształcenia i umożliwić studentom aktywne i praktyczne zdobywanie wiedzy zaplanowano też intensywne wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury ICT w dydaktyce. Uczelnia znacząco rozbudowała istniejącą już infrastrukturę informatyczną, co wpisało się w strategię informatyzacji PG, a także zakupiła zupełnie nowe wyposażenie. Wzbogacenie procesu kształcenia oraz unowocześnienie bazy uczelni nie są jednakże jedynymi korzyściami wynikającymi z realizacji projektu – możliwość lepszego kształcenia specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii istotnie zwiększa konkurencyjność uczelni, przedsiębiorstwa z jej otoczenia gospodarczego uzyskują dobrze wykwalifikowaną kadrę, a absolwenci pewniej radzą sobie na rynku pracy.

Politechnika Wrocławska WELCOME „Organometallics in Nanophotonics” (sfinansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej)

Autor:Prof. dr hab. inż. Marek Samoć, Kierownik Katedry Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych Wydziału Chemicznego

Dobra strategia rozwoju uczelni nie pomija kwestii innowacyjnych badań naukowych. Tak też jest w przypadku Politechniki Wrocławskiej, która w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni utworzyła jedno z nielicznych na świecie, a jedyne w Polsce laboratorium wyspecjalizowane w badaniach optycznych efektów nieliniowych w szerokim zakresie spektralnym. Sukces projektu wynika z bogatego doświadczenia naukowego i zawodowego jego kierownika, prof. dra hab. inż. Marka Samocia, lidera celu strategicznego uczelni „Wzrost aktywności naukowej i podniesienie prestiżu uczelni w kraju i na świecie”. Dzięki wieloletniej pracy prof. Samocia w renomowanych zagranicznych uniwersytetach możliwe było stworzenie na Politechnice Wrocławskiej interdyscyplinarnego zespołu badawczego, łączącego w swych badaniach optykę nieliniową, nanofotonikę i biofotonikę. Zespół, złożony z uczonych, doktorantów i studentów, pracuje na uzyskanej specjalnie dla niego nowoczesnej infrastrukturze badawczej. Unikatowy charakter prowadzonych badań i ich szeroka interdyscyplinarność w połączeniu z oddaną pracą badaczy sprawiły, że zespół uzyskał wysoki prestiż. Namacalnym wyrazem prestiżu zespołu są liczne nagrody, granty i stypendia przyznane jego członkom, w tym granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzanie

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Jak rozmawiać żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy”

Kierownik projektu:Mgr Małgorzata Perlak

Zaledwie ośmiu na stu lekarzy ankietowanych przez naczelną Izbę Lekarską i PAN uważa, że ich kompetencje w zakresie relacji z pacjentami są wysokie, a jedynie 3% z nich wysoko ocenia swoje umiejętności wspierania pacjentów w trudnych sytuacjach. Wśród lekarzy o niewystarczających kompetencjach interpersonalnych na pewno nie będzie absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dzięki zorganizowanym przez uczelnię warsztatom komunikacji i stażom w ośrodkach opieki zdrowotnej studenci kierunków lekarskich SUM znacznie podnieśli umiejętności komunikowania się z pacjentami. Uczestnicy projektu – najlepsi studenci ostatniego semestru studiów magisterskich – nabyli umiejętności prowadzenia konstruktywnej rozmowy z pacjentami w różnym wieku przy zachowaniu pełnego szacunku i empatii dla chorego. Studenci oprócz nabycia niezwykle pożądanych na rynku pracy kompetencji interpersonalnych mieli możliwość rozwoju nie mniej ważnych umiejętności współpracy w grupie, zarządzania zespołem oraz radzenia sobie ze stresem. W wyniku realizacji projektu uczelnia może być pewna, że pacjenci leczeni przez jej absolwentów będą zadowoleni.

Uniwersytet Jagielloński Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji.

Autorzy i Członkowie zespołu projektowego z ramienia Uczelni: Mgr Ewelina Bętkowska, Kierownik Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej
Mgr Joanna Nikodemowicz, Z-ca Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, pomysłodawca oraz inicjator projektu, ówczesny Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM

Powszechnym na uczelniach zjawiskiem jest duże zaangażowanie badaczy w procesy dydaktyczne oraz obciążenie w wymagające czasowo procesy administracyjne, także związane z realizacją projektów badawczych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum jeszcze w 2010 roku powołał zespół koordynatorów ds. administracyjnej obsługi projektów naukowych oraz zespół ds. badań klinicznych – oba stanowiły pierwsze w skali kraju zespoły tego typu. Zespoły poprzez wieloletnią pracę w istotny sposób podniosły jakość warunków pracy naukowców oraz wdrożyły liczne techniki wspierania pracowników naukowych. Wsparcie oferowane badaczom objęło kompleksowy zakres usług – przez pomoc w obsłudze administracyjnej, formalnej i prawnej realizowanych projektów i składanych wniosków grantowych, przez prowadzenie cyklicznych szkoleń i konsultacji z badaczami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań, aż po nawiązywanie współpracy z podmiotami leczniczymi i negocjowanie warunków realizacji projektów naukowych. Inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego przyniosła wymierne korzyści - przez lata działalności zespołów liczba realizowanych przez uczelnię projektów, zwłaszcza badań klinicznych, wzrosła o niebagatelne 400%.

Politechnika Warszawska Zespół Rektorski ds. innowacyjnych form kształcenia – INFOX PW

Autor:Dr inż. Kinga Kurowska, Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju innowacyjnych form kształcenia i przewodnicząca zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia

Członkowie zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia:mgr Katarzyna Bargieł, dr inż. Grzegorz Dobrzyński, dr inż. Mariusz Kaleta, dr inż. Mariusz Kostrzewski, dr inż. Marcin Luckner, dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, dr inż. Piotr Pałka, dr inż. Michał Syfert, dr hab. inż. Dominik Sierociuk, prof. PW, dr inż. Artur Wilkowski

Wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia, rozwój kompetencji dydaktycznych kadry, wykształcenie postaw przedsiębiorczych u studentów i zwiększenie ich zaangażowania – korzyści można by wyliczać długo. To efekty pracy INFOX PW, zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia Politechniki Warszawskiej. Zespół pod przewodnictwem dr inż. Kingi Kurowskiej we współpracy z miastem Warszawą i partnerami gospodarczymi realizuje nowatorskie projekty, pozwalające studentom na nabycie cech wymaganych przez rynek pracy, a kadrze na przyswojenie nowych umiejętności. Inicjatywa wyróżnia się całkowicie nowym podejściem do nauczania prowadzonym na poziomie centralnym i angażującym przedstawicieli wielu jednostek Politechniki Warszawskiej. Projekty realizowane przez zespół INFOX doskonale wpisują się we wdrażaną przez Uczelnię ideę Student-Centred Learning, czyli nauczania skoncentrowanego na studentach i ich potrzebach.

Współpraca

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Edukacja akademicka wsparta doświadczeniami praktycznymi – program zaangażowania pracodawców w tworzenie, prowadzenie i mentorowanie programów studiów dostosowanych do potrzeb rynku pracy (pilotaż na WMiI UAM w Poznaniu) (Academic-AMU-Practice)

Autorzy i Członkowie zespołu projektowego z ramienia Uczelni: Prof. zw. dr hab. Jerzy Kaczorowski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
Prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, Prodziekan ds. studenckich
Prof. UAM dr hab Marek Wisła, Prodziekan ds. finansowych i organizacyjnych
Dr Edyta Juskowiak, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy ze szkołami
Mgr Tomasz Piłka, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie dydaktyki

Projekt przygotowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma na celu zaangażowanie pracodawców w organizację edukacji prowadzoną na tej uczelni. Dzięki współpracy uczelni z pracodawcami zatrudniającymi absolwentów o wykształceniu informatycznym, matematycznym i analitycznym utworzono nowe, przyszłościowe kierunki studiów podyplomowych, będące odpowiedzą na zapotrzebowanie na rynku pracy. Wśród nowo powstałych kierunków można wyróżnić takie jak Specjalista technologii Java czy też Przetwarzanie danych – Big Data. Ponadto powstała nowa, równie atrakcyjna specjalność dla studentów informatyki – Technologie mobilne. Zajęcia mają w dużej mierze charakter praktyczny. Dzięki projektowi uczelnia poznaje potrzeby i wymagania rynku pracy oraz udoskonala proces dydaktyczny, wyposażając w ten sposób swoich absolwentów w kompetencje, które sprostają oczekiwaniom nawet wymagających pracodawców. Jakość kształcenia zyskuje również dzięki połączeniu dwóch modeli wiedzy – wiedzy akademickiej oferowanej przez uczelnię oraz doświadczenia praktycznego, przekazywanego przez ekspertów wskazanych przez pracodawców. Połączenie to otwiera nowe możliwości nawiązywania współpracy badawczo-rozwojowej.

Akademia Leona Koźmińskiego International Networking Staff Week

Autorzy i Członkowie zespołu projektowego z ramienia Uczelni:Mgr Valentyna Gumińska, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej
Mgr Marzena Indra, Kierownik Projektu

International Networking Staff Week, organizowany dorocznie przez Akademię Leona Koźmińskiego, to pod względem umiędzynarodowienia wydarzenie wyjątkowe w skali kraju. Partnerami projektu są uczelnie z całego świata – od Brazylii i Stanów Zjednoczonych, przez Serbię i Ukrainę, aż po Malezję i Nową Zelandię. Aż 80% uczestników tegorocznej edycji stanowili przedstawiciele uczelni spoza Europy. Pracownicy zaangażowanych w projekt uczelni, tak administracyjni, jak i naukowi, spotkali się, by rozmawiać o tym aspekcie funkcjonowania uczelni, w którym prym wiedzie ALK – internacjonalizacji. Poprzez serię spotkań, warsztatów, dyskusji i prezentacji, uczestnicy zdobyli szeroką, praktyczną wiedzę o prowadzeniu działań wspierających proces umiędzynarodowienia. Szczególną uwagę poświęcono studentom międzynarodowym i możliwościom współpracy w ramach programu Erasmus+. Rozwój kompetencji pracowników jest tylko jedną z licznych korzyści, które odniosła ALK i uczelnie partnerskie. Realizacja projektu przyczynia się istotnie do rozszerzenia i usprawnienia współpracy międzynarodowej oraz wzrostu mobilności kadry i studentów. Nie bez znaczenia jest też możliwość integrowania globalnej społeczności akademickiej oraz promowania polskiej nauki i kultury.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wsparcie na starcie – zintegrowany system współpracy uczelni z pracodawcami na rzecz pomocy studentom w edukacji oraz rozwoju zawodowym zgodnym z kierunkiem

Autorzy i Członkowie zespołu projektowego z ramienia Uczelni: Dr Paulina Głowacka, Prodziekan i Adiunkt
Dr Magdalena Kot-Radojewska, Adiunkt
Mgr Weronika Nowak, Doradca zawodowy
Dr Rafał Rębilas, Prodziekan i Adiunkt

Potrzeby studentów oraz pracodawców w umiejętny sposób łączy Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W ramach partnerstwa z pracodawcami uczelnia stworzyła kompleksowy system działań wspierający proces kształcenia studentów oraz ich rozwój zawodowy. Szczególną uwagę przykuwa fakt, że ze „Wsparcia na starcie” skorzystać mogą studenci stacjonarni wszystkich kierunków już od pierwszego roku studiów. Dostępność projektu zwiększa niezwykle niskie, wręcz symboliczne czesne, które płacą studenci uczestniczący w projekcie – większość czesnego pokrywają partnerzy gospodarczy. Dzięki współpracy znacząco podniesiono praktyczność kształcenia, co w bezpośredni sposób przełożyło się na imponujące zwiększenie zatrudnialności studentów WSB: aż 92% studentów ostatniego semestru posiada zatrudnienie. Niewątpliwe korzyści odnoszą też pracodawcy, a i sama uczelnia odczuła liczne pozytywne efekty, do których należą wzrost liczby zawieranych umów o współpracę z biznesem, zwiększenie rozpoznawalności uczelni przez przedsiębiorstwa, poprawa konkurencyjności oraz wypracowanie dobrych praktyk współpracy z sektorem gospodarki.

Kapituła

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
Prof. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski / KRASP
Dr hab., profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa / Fundacja Rektorów Polskich
Członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich; Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej. Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Lider i ekspert projektów związanych z ramami kwalifikacji. Przedstawicielka Polski w EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej. Promotor i Ekspert Boloński. Członek Komitetu przy Prezydium PAN "Etyka w nauce" w kadencjach 2007-2017. W 2009 roku Parlament Studentów RP przyznał jej tytuł „Autorytetu Roku”. W 2016 roku odznaczona medalem KEN.
Łukasz Sułkowski PCG Polska
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Prof. Paweł Górski Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. n. med., kierownik I Katery Chorób Wewnętrznych i Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2001 -2003 Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Członek American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Towarzystwa Internistów Polskich.
Prezes Maciej Grelowski Business Center Club
Przewodniczący Rady Głównej Business Center Club, ekspert gospodarczy, minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Ekonomista, menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Prezes Orbis SA (1993-2004), prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów 2005-2006, członek Rad Nadzorczych wielu spółek publicznych. Wykładowca w WSB w Nowym Sączu. Ekspert w zakresie zarządzania. Doradca gospodarczy. Laureat prestiżowych nagród Stowarzyszenia Managerów.
Prezes Marek Jakimowicz Pearson Central Europe
Wice Prezes na Europę Centralną i Wschodnią. Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.
Prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmiśkiego
Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog, autor ponad 47 książek z dziedziny zarządzania publikowanych w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych, zasiada w radach nadzorczych spółek. Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie jej Prezydent. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015).
Prof. Krzysztof Leja Politechnika Gdańska
Dr hab. inż., prof. nadzw. PG., prodziekan ds. nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie ekspert krajowy w projekcie ETER II. Ekspert Fundacji Rektorów Polskich i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady NKN.
Prof. Alojzy Z. Nowak Uniwersytet Warszawski
Profesor nauk ekonomicznych. Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach (m.in University of Cambridge). Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Prezesem AZS UW. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym zagranicznych). Profesor A.Z. Nowak jest członkiem Rad: JSW S.A. oraz PZU S.A. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim czy rosyjskim. Profesor nauk ekonomicznych. Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach (m.in University of Cambridge). Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Prezesem AZS UW. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym zagranicznych). Profesor A.Z. Nowak jest członkiem Rad: JSW S.A. oraz PZU S.A. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim czy rosyjskim.
Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich
Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP. Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2003 r. Prezes ZBP.
Prof. Tadeusz Pomianek Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. nadzw. dr hab. inż., pomysłodawca i główny twórca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, współtwórca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Wieloletni Prezes PZPPE. Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Autor blisko 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów. Odznaczony  m.in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a w styczniu 2017 r. dołączył do grona 52 Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa.
Prof. Grażyna Prawelska – Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Publicznego UJ. Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy i członek Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education. Ekspert Komisji Europejskiej, członek grupy roboczej Modernisation in Higher Education.
Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska
Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej w kadencjach 2008-2012 oraz 2012-2016. Był m.in. członkiem panelu ekspertów ds. oceny projektów naukowo- badawczych i naukowo-rozwojowych w MNiSW. Jako wiceprzewodniczący uczestniczył w pracach Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Obecnie jest Honorowym Przewodniczącym oraz Członkiem Prezydium KRPUT.
Prezes Piotr Voelkel Uniwersytet SWPS / Grupa VOX
Przedsiębiorca, znawca sztuki i promotor polskiego designu. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox, współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium da Vinci. Założyciel School of Form. Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej. Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka HUMAN TOUCH.

Lumen 2015

Laueraci

Kontakt

Biuro projektu lumen

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712