19 LISTOPAD 2019
Konferencja LUMEN

konkurs
LUMEN
2019

Leaders in University Management


3 edycja Konkursu Lumen 2019 na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym.

Poznaj Laureatów i Nominowanych w Konkursie

Organizator:

Partner merytoryczny:

Partnerzy:

O konkursie

Szanowni Państwo,


z przyjemnością informuję, iż firma doradczo-technologiczna PCG Academia, w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich organizuje trzecią edycję konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Leaders in University Management – LUMEN 2019.

Konkurs jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez PCG w 2015 roku i ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. LUMEN to również konferencja gromadząca rokrocznie kilkuset liderów zarządzania uczelniami z Polski i z zagranicy oraz dedykowany portal internetowy.

Poczynając od 2017 r., nowa odsłona Konkursu LUMEN, to efekt prac powołanej przez PCG Kapituły Konkursu złożonej z wybitnych przedstawicieli świata akademickiego oraz praktyków zarządzania, a także zaproszonych do projektu partnerów instytucjonalnych.

Decyzją Kapituły zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2019 będą przyjmowane w trzech, równorzędnych Kategoriach:

  • Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni
  • Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania: kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni
  • Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

Działając na wniosek uczelni przygotowujących zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2019, organizatorzy Konkursu informują o podjęciu decyzji przedłużenia terminu zgłaszania projektów i przedsięwzięć do dnia 31 lipca 2019 roku.

W ramach edycji Konkursu w 2019 roku mogą być zgłoszone innowacyjne rozwiązania organizacyjno-zarządcze zawarte w statutach Uczelni lub ich projektach, opracowanych w następstwie wejścia w życie Ustawy 2.0.

Szczegółowe zasady i tryb nadsyłania wniosków oraz harmonogram Konkursu określa uchwalony przez Kapitułę Regulamin, który dostępny jest za pośrednictwem strony: www.lumen.edu.pl/konkurs oraz w załączniku do niniejszego pisma.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z zasadami Konkursu oraz do identyfikacji najlepiej realizowanych projektów w Państwa uczelniach. Zwycięzców Konkursu ogłosimy podczas uroczystej sesji, organizowanej w ramach konferencji LUMEN, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu z Biurem Projektu LUMEN pod: numerem telefonu (22) 53 53 712 lub adresem e-mail info@lumen.edu.pl.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Prezes Zarządu PCG Academia Sp. z o.o.

Harmonogram

06 maja 2019

31 lipca 2019

12 września 2019

19 listopada 2019

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Lista Nominowanych w konkursie

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród podczas konferencji Lumen 2019

Kategorie

Rozwój

Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni.
Kategoria dedykowana projektom realizowanym w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni, w fazie operacjonalizacji procesu, osiągania celów strategicznych i realizacji zadań rozwojowych wskazanych przez Senat, z uwzględnieniem przemian społecznych, technologicznych i komunikacyjnych w otoczeniu uczelni.
Partner kategorii

Zarządzanie

Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni.
Kategoria dedykowana projektom wdrażającym innowacyjne i efektywne metody zarządzania w wymienionych obszarach, podczas wprowadzania których wykorzystano konkretne metody i narzędzia zarządzania ze wskazaniem elementów innowacyjnych.
Partner kategorii

Współpraca

Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.
Kategoria dedykowana projektom efektywnie integrującym działalność dydaktyczną, naukową, społeczną i gospodarczą uczelni z potrzebami otoczenia uczelni, a w tym z potencjałem reprezentowanym przez szeroko rozumianą grupę interesariuszy.
Partner kategorii

Laureaci

Rozwój

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach „Centrum symulacji medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dzięki realizacji projektu baza naszej Uczelni została poszerzona o dwie nowe lokalizacje:

  • przy pl. Dworcowym 3 w Zabrzu, gdzie powstały sale symulacyjne przeznaczone dla studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego,
  • przy ul. Medyków 12D, gdzie infrastruktura jest przeznaczona dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa.

Centra symulacji medycznej zostały wyposażone w najnowszy sprzęt symulacyjny (łącznie w trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych).
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo i położnictwo. Priorytetem stało się stworzenie Programu Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który zakładał modyfikację programu kształcenia, tak aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5% ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem – co stworzy możliwość praktycznego doskonalenia wysokospecjalistycznych umiejętności.

Działania miękkie projektu pozwoliły na poprawę jakości kształcenia poprzez:

  • podniesienie kompetencji kadry nauczycieli akademickich, pracowników Centrów Symulacji Medycznej oraz studentów naszej Uczelni poprzez udział w szkoleniach (zarówno krajowych, jak i zagranicznych),
  • rozwój stałej współpracy międzyuczelnianej poprzez tworzenie wspólnego portalu międzyuczelnianego z bazą scenariuszy symulacyjnych,
  • wdrożenie „Programu Pacjenta Standaryzowanego/Symulowanego” do zajęć dydaktycznych oraz egzaminów OSCE (Objective Structured Clinical Examination) z wybranych przedmiotów na kierunkach objętych wsparciem,
  • organizację jednej edycji Ogólnopolskich Zawodów Symulacyjnych – SimChallenge - oraz udział studentów i pracowników SUM we wspomnianym wydarzeniu.

Lider
Imię i Nazwisko: mgr inż. Izabella Krzak
Stanowisko : Z-ca Kanclerza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zespół
mgr Anna Tilszer, Z-ca Dyrektora Centrum Transferu Technologii

gr Adam Ubych, Kierownik Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

dr n. hum Karolina Błeszyńska, Z-ca Kierownika Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Instytucje współpracujące:
Realizatorem projektu jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Akademia Leona Koźmińskiego Oględziny miejsca zdarzenia w technologii virtual reality dla studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego

W Akademii Leona Koźmińskiego została wdrożona nowa interaktywna metoda nauczania prawa. Po nałożeniu specjalnych gogli technologia wirtualnej rzeczywistości pozwala studentowi przenieść się w miejsce, w którym zostało popełnione przestępstwo. Zadaniem studenta biorącego udział w grze edukacyjnej jest wcielenie się w rolę śledczego i zabezpieczenie śladów na miejscu zbrodni odpowiednimi metodami i we właściwej kolejności przy pomocy przedmiotów znajdujących się w walizce oględzinowej. Autorem scenariusza gry edukacyjnej jest prof. dr hab. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych ALK. Profesor Całkiewicz podkreśla, że prawo jest przede wszystkim nauką praktyczną, a wprowadzenie przyszłego prawnika w wirtualną rzeczywistość daje możliwość sprawdzenia wiedzy studenta i wykorzystania jego intuicji w realnym działaniu. Oględziny w miejscu zdarzenia to pierwszy projekt dydaktyczny pozwalający na interakcję ze studentami w przestrzeni wirtualnej w ramach zajęć z kryminalistyki.

Lider Projektu
prof. Monika Całkiewicz - Prorektor ds. Studiów Prawniczych

Instytucje współpracujące:
Akademia Leona Koźmińskiego, Truesence

Zarządzanie

Politechnika Łódzka Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej- Pierwszy, dwuletni etap działalności Centrum

Projekt związany jest z powołaniem w Politechnice Łódzkiej (PŁ) , w lipcu 2017r., Centrum Współpracy Międzynarodowej. ( CWM). Celem strategicznym, dla pierwszego, dwuletniego etapu realizacji tego przedsięwzięcia, było znaczące podniesienie międzynarodowego prestiżu PŁ na arenie międzynarodowej. Cel ten został osiągnięty poprzez wdrożenie następujących działań:
1. Wdrożenie programu międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych i programowych oraz międzynarodowych rankingów z udziałem PŁ. Pozyskano 16 grantów akredytacyjnych, a także znacząco wzmocniono udział PŁ w rankingach międzynarodowych. (z2 w 2017r. do 18 w 2019r)
2. Realizacja innowacyjnych projektów edukacyjnych, organizacyjnych i promocyjnych o zasięgu międzynarodowym, finansowanych z różnorodnych źródeł zewnętrznych.
3. Wdrożenie programu cotechingu oraz budowy przestrzeni aktywnego uczenia, się we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym o wymiarze międzynarodowym.
4. Wdrożenie w CWM innowacyjnych modeli programów studiów opartych na modelu flipped- we współpracy z ekspertami z Harvard University, Massachusetts Institute of Technology , Olin College .

Lider i zespół
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej- dr inż. Dorota Piotrowska oraz kadra administracyjna Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Instytucje współpracujące:
przedsiębiorstwa włączone w realizację projektu coteachnigu oraz budowy przestrzeni aktywnego uczenia się takie jak: Faurecia, BSH, Amcor, Biotechnika, Accenture, Fujitsu.

Współpraca

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących

Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących to projekt będący odpowiedzią na zapotrzebowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w zakresie poszerzenia bazy klinicznej. W tym celu rozpoczęto poszukiwanie podmiotów leczniczych, które w sposób zintegrowany wspierałyby Uczelnię w obszarze praktycznej nauki zawodów medycznych. W związku z powyższym Władze Uczelni podjęły decyzję o utworzeniu Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. W dniu 20 czerwca 2017 r. podpisano porozumienie na mocy, którego powstało pierwsze w Polsce zrzeszenie podmiotów leczniczych wspierających uczelnię medyczną w procesie dydaktyki i badań naukowych. Placówki zrzeszone w Sieci mają możliwość podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników poprzez korzystanie z przygotowanej przez Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum oferty szkoleniowej. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze studentami szpital ma także okazję do pozyskania w przyszłości wykwalifikowanego personelu medycznego.

Lider Projektu
prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski – Pełnomocnik Prorektora CM ds. klinicznych

Zespół
W skład zespołu koordynującego projekt wchodzą pracownicy Działu Klinicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum: mgr inż. Ewelina Koryczan, mgr Grzegorz Krzempek, mgr Ewelina Kukiełka, mgr Anna Stanowska.

Instytucje współpracujące:
Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o.
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Szpital Powiatowy im. Św. Maksymiliana w Oświęcimiu
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Szpital Powiatowy im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
Szpital Wojewódzki im. Świętego Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu LEGO® Education Innovation Studio - unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu (LEIS-on-UAM)

Projekt LEGO® Education Innovation Studio - unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, dalej LEIS-on-UAM, aktywnie angażuje uczestników w ich własny proces uczenia się. LEIS jest nie tylko przestrzenią edukacyjną dla uczniów, w której są oni wyposażani i wzmacniani w obszarach kompetencji kluczowych, uznanych za niezbędne do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Jest również miejscem skupiającym szkoły, studentów, nauczycieli, rodziców oraz pracodawców – miejscem, w którym podmioty zainteresowane rozwojem uczniów, wsparciem edukacji będą mogły, korzystając z międzynarodowych wzorców, wypracowanych przez społeczność akademicką, łączyć naukę, pasje i zabawę. Reprezentując środowisko akademickie jesteśmy przekonani, że naukowcy i inżynierowie jutra siedzą dziś w klasie, czekając na motywację i aktywację. Poprzez LEIS-on-UAM chcemy inspirować ich do odkrywania swoich uzdolnień i talentów, prowokować do szukania i kreowania własnych pomysłów, nowych rozwiązań – wykorzystując do tego proste, a jednocześnie dające niezwykłe możliwości, zestawy klocków.

Lider Projektu
dr Edyta Juskowiak

Zespół
Manager LEGO® Education Innovation Studio, Pełnomocnik Dziekana WMi UAM ds. współpracy ze szkołami

dr Tomasz Piłka, Manager LEGO® Education Innovation Studio

prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański, Prodziekan Wydziału Matematyki i informatyki UAM w Poznaniu

Jakub Piasecki, Certyfikowany trener Akademii LEGO® Education, Fundacja ALE Nauczanie. AKCES Edukacja

Instytucje współpracujące:
LEGO® Education, Fundacja ALE Nauczanie, AKCES Edukacja, Kuratorium Oświaty, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, nauczyciele uczący w Szkołach Ćwiczeń na wszystkich poziomach edukacyjnych (nauczanie wczesnoszkolne, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa), zakłady dydaktyk przedmiotowych z uczelni wyższych

Nagrody specjalne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” (nr projektu: POWR.04.01.00-00-D207/17) – I etap realizacji projektu czerwiec 2018-czerwiec 2019

Realizatorzy:dr Tomasz Rowiński, mgr Małgorzata Łyciuk-Bzdyra

UKSW jest liderem projektu innowacyjnego, obejmującego wdrożenie i przetestowanie Modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Projekt opiera się na nowatorskim podejściu do myślenia i działania na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, poprzez integrację usług medycznych i społecznych, tzw. oparcie społeczne oraz profilaktykę. W tym celu utworzono Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego, w którym realizowane jest wsparcie dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Osoby te otrzymują niezbędną, kompleksową pomoc w procesie zdrowienia, świadczoną przez jednostki funkcjonujące w zintegrowanej sieci. Interdyscyplinarna współpraca bezpośrednio i pośrednio wpływa na poprawę dobrostanu psychicznego społeczności lokalnej. Deinstytucjonalizacja opieki psychiatrycznej korzystnie wpływa na dostępność kompleksowych usług oparcia społecznego. Projekt dostarcza przemyślanych rozwiązań skrojonych na miarę potrzeb osób z kryzysem psychicznym i jednocześnie proponuje produkt możliwy do wprowadzenia jako standard systemowy, tym samym zgodnie z duchem obowiązującej Konstytucji dla Nauki, kładzie nacisk na jakościowe zmiany w przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Utworzenie w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego jako pierwszy w kraju certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie „Biobankowania materiału biologicznego do celów nauk, badawczo-rozw. i dydaktycznych".

Zgłoszone przedsięwzięcie dotyczy utworzenia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pierwszego w kraju Zintegrowanego Biobanku o charakterze ogólnouczelnianym, działającego jako jednostka centralna zgodnie z założeniami strategii uczelni na lata 2016-2020. Działanie to miało na celu zapewnienie poprawy dostępności do materiału biologicznego o wysokim i zunifikowanym standardzie jakości dla jednostek funkcjonujących w obrębie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz partnerów zewnętrznych w ramach współpracy naukowej, co bezpośrednio przełoży się ma na większe wykorzystanie potencjału badawczego uczelni poprzez udział w projektach wieloośrodkowych. W tym celu przeprowadzono wieloetapowe prace, mające jednocześnie jasno powiązane ze sobą działania, wykorzystując maksymalnie racjonalnie zasoby uczelni tj. infrastruktura, zasoby ludzkie czy dostępne środki finansowe. Biobank UMW jako pierwsza jednostka w Polsce uzyskała w 2019 roku certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w zakresie biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych.

Lider Projektu
dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz- kierownik Biobanku UMW, pełnomocnik Rektora ds. Biobankowania

Zespół
Specjalista ds. Biobanku UMW mgr Michał Laskowski

Eksepert ds. Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością dr Joanna Gleńska-Olender

Eksepert ds. Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością mgr Karolina Zagórska

Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością, specjalista inżynieryjno-techniczny mgr Magdalena Wyderka

Instytucje współpracujące:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wszystkie wydziały uczelni wraz z Władzami Administracyjnymi i Władzami Rektorsko-Dziekańskimi Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu (USK) wraz z Klinikami przynależącymi do USK i Dyrekcją Szpitala

Fundacja Młodej Nauki „Polski MOOC”

Polski MOOC – platforma edukacyjna NAVOICA to nauka dostępna dla każdego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu na miejsce zamieszkania.
Fundacja Młodej Nauki działa na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce. W myśl realizacji tego celu powstał pomysł stworzenia polskiego rozwiązania systemowego oferującego kursy MOOC (Massive Open Online Courses). Liczne, wieloletnie działania zaowocowały realizacją grantu naukowego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stworzenie polskich rozwiązań, ekosystemu oraz pierwszych kursów i popularyzację MOOC-ów w Polsce pn. „Polski MOOC”. Realizacja tak ambitnego i rozległego obszarowo projektu wymagała stworzenia wszechstronnego zespołu ekspertów z obszaru e-learnigu, metodyków kształcenia, produkcji i grafiki, marketingu, a przede wszystkim współpracy kilku partnerów i wielu uczelni. Efektem działań jest platforma edukacyjna www.navoica.pl , która w 2021 r. będzie oferowała blisko 200 kursów ze wszystkich dziedzin nauki.

Lider Projektu
dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – Lider, Kierownik Projektu Polski MOOC, Prezes Fundacji Młodej Nauki

Zespół
mgr inż. Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak - Project Manager, Lider Zespołów Eksperckich projektu Polski MOOC, Członek Rady Fundacji Młodej Nauki
mgr inż. Maciej Kolankowski - Kierownik Zespołu Technicznego projektu Polski MOOCx
mgr inż. Tomasz Kuzalski - Kierownik Zespołu ds. produkcji kursów MOOC, Członek Rady Fundacji Młodej Nauki
mgr inż. Bartosz Muczyński - Koordynator Zespołów Eksperckich projektu Polski MOOC, Pełnomocnik Zarządu Fundacji Młodej Nauki ds. kształcenia na odległość
prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow – Przewodniczący Rady Programowej Projektu Polski MOOC, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych
kilkunastu współpracujących ekspertów z różnych uczelni

Instytucje współpracujące:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy,
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kapituła Konkursu

Prof. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski / KRASP
Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki. Vice-przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa / Fundacja Rektorów Polskich
Członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich; Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, do roku 2018 kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej IGS SGH Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Lider i ekspert projektów związanych z ramami kwalifikacji. Przedstawicielka Polski w EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej w latach 2008-18. Promotor i Ekspert Boloński. Członek Komitetu przy Prezydium PAN "Etyka w nauce" w kadencjach 2007-2017. W 2009 roku Parlament Studentów RP przyznał jej tytuł „Autorytetu Roku”. W 2016 roku oznaczona medalem KEN.
Beata Galas Blackboard
Dyrektor na Europę Wschodnią, odpowiedzialna za rozwój sieci partnerów i sprzedaży w Regionie. Firma Blackboard jest największą firmą na świecie posiadającą platformę edukacyjną wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami ułatwiającymi dostępność materiałów i prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym. Beata ma prawie 10-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów IT, w tym kilku globalnych. Jest absolwentką studiów doktoranckich SGH w Kolegium Gospodarki Światowej.
Prezes Marek Jakimowicz Pearson Central Europe
Wiceprezes na Europę Centralną i Wschodnią. Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.
Prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmiśkiego
Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog, autor ponad 47 książek z dziedziny zarządzania publikowanych w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych, zasiada w radach nadzorczych spółek. Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie jej Prezydent. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015) i ESCP Paryż (2017).
Prof. Krzysztof Leja Politechnika Gdańska
Dr hab. inż., prof. nadzw. PG., prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie ekspert krajowy w projekcie European Tertiary Education Register (ETER). Ekspert Fundacji Rektorów Polskich. Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN. Członek Komitetu Polityki Naukowej. Dorobek publikacyjny umieszczono na portalu: www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Leja
Prof. Józef Lubacz Politechnika Warszawska
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Prof. Bronisław Marciniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Profesor Bronisław Marciniak ur. 30 czerwca 1950 roku w Pleszewie. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk chemicznych. W latach 2008-2016 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto pełnił funkcje przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz przewodniczącego Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UAM oraz dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Profesor Bronisław Marciniak specjalizuje się w fotochemii i chemii wolnych rodników. Jest autorem lub współautorem ponad 130 prac z tego zakresu, publikowanych w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Jest także redaktorem kilku prac zbiorowych, które ukazały się w międzynarodowych wydawnictwach. Wielokrotnie przebywał w ośrodkach zagranicznych na stażach naukowych, m.in. jako stypendysta Fundacji Fulbrighta. Był przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (2001-2004) oraz  członkiem i przewodniczącym Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Jest członkiem wielu instytucji naukowych, w tym komitetu redakcyjnego prestiżowego czasopisma – Journal of Photochemistry and Photobiology.  Wypromował kilku doktorów chemii i kilkudziesięciu magistrantów. Czynnie uprawia sport, a szczególnie siatkówkę.
Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich
Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP. Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2003 r. Prezes ZBP.
Prof. Grażyna Prawelska – Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Publicznego UJ. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Członek Prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN. Profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy, członek Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education, ekspert Komisji Europejskiej i członek grupy roboczej Modernisation in Higher Education.
Prof. Łukasz Sułkowski Prezes Zarządu PCG Academia
Prezes PCG Polska. Profesor nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowanym nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2017). Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor ponad 300 publikacji. Realizator 11 grantów badawczych. Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).
Dr Adam Szot Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowaniem przepisów w sektorze szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniach ustroju uczelni i jakości kształcenia. Współpracuje z uczelniami jako konsultant ds. opracowyania strategii rozwoju uczelni oraz wdrożenia tzw. Ustawy 2.0 (w tym opracowywania kluczowych wewnętrznych aktów prawnych m.in. statutów, regulaminów). Wśród innych jego zainteresowań zawodowych znajdują się również te związane w wykładnią prawa, stosowaniem prawa przez organy administracji (w tym organy uczelni) oraz techniką prawodawczą. Autor licznych publikacji naukowych, w tym poświęconych prawnym aspektom studiów wyższych, organizator i współorganizator konferencji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego. Doświadczony szkoleniowiec. Ekspert i członek gremiów sektora szkolnictwa wyższego i nauki (był m.in. ekspertem ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspertem ds. formalno-prawnych PKA, pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Studenta).
Cecylia Szymańska - Ban Microsoft
Od 20 lat związana z sektorem edukacyjnym, a od 2010 w Microsoft odpowiedzialna za całokształt działań w tym segmencie rynku;vice Przewodnicząca Komitetu Edukacji i Nowych Technologii w ramach PITT; członek grupy eksperckiej ds. kompetencji cyfrowych społeczeństwa przy Ministrze Cyfryzacji. Jej priorytetem jest rozwijanie innowacyjnych projektów edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jest szczególnie zaangażowana w budowanie środowiska innowacyjnych nauczycieli i edukatorów w Polsce poprzez umożliwienie im dostępu do najnowszych narzędzi cyfrowych jak i społeczności liderów edukacji z całego świata. Jako kluczowy cel w tym obszarze stawia sobie propagowanie rozwoju kompetencji cyfrowych w nauczaniu wśród polskich edukatorów każdego szczebla. Współpracuje z instytucjami publicznymi szczebla centralnego i regionalnego oraz placówkami edukacyjnymi w zakresie wykorzystywania TIK w nauczaniu i zarządzaniu edukacją.
LinkedIn
Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska
Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej w kadencjach 2008-2012 oraz 2012-2016. Był m.in. członkiem panelu ekspertów ds. oceny projektów naukowo-badawczych i naukowo-rozwojowych w MNiSW. Jako wiceprzewodniczący uczestniczył w pracach Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Obecnie jest Honorowym Przewodniczącym oraz Członkiem Prezydium KRPUT.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2017), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Członek Zespołu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019 -).

Lumen 2017

Laueraci

Rozwój

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych

Realizatorzy:dr Marcin Zarzecki, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, dr hab. Maciej Bała, prof. dr hab. Cezary Mik, mgr Anna Kołcz, mgr Katarzyna Szumowska, mgr Mariusz Wielec, mgr Anna Mróz, Michał Sacharewicz, mgr Przemysław Kojło, inż. Paweł Waligóra, mgr Dorota Stempień, dr Mateusz Tutak, dr Aleksandra Syryt, prof. UKSW dr hab. Rafał Wiśniewski, dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, dr Tomasz Rowiński

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej i Ośrodkiem Przetwarzania Informacji podjęli się realizacji trudnego wyzwania wprowadzenia świata nauk humanistyczno-społecznych na nowy etap rozwoju. Ambitny projekt stworzenia „Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych jest odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego, studenckiego, a także osób szukających łatwego, wygodnego oraz szybkiego kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, humanistyki, prawa, socjologii, psychologii. Powstałe Centrum to zbiór nowoczesnych rozwiązań zapewniających stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie nowatorskich badań, a także łączność z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi. Tworzone w ramach Centrum ośrodki, w znakomitej większości są nowatorską inicjatywą, a ich potencjał przybliży nas do światowych osiągnięć z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej dla humanistyki i nauk społecznych, cyfryzacji humanistyki czy rozwoju wirtualnej medycyny.

Zarządzanie

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wsparcie w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum procesów zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jako strategicznego elementu nowoczesnej organizacji.

Realizatorzy: Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Joanna Nikodemowicz, Ewelina Bętkowska, Kinga Dąbrowa-Depta, Piotr Jarocki, Małgorzata Kasperek, Wiolleta Kirker, Agnieszka Klich, Małgorzata Kołodziej, Justyna Kukla, Magdalena Lisowska, Joanna Machejek, Anna Maniszewska, Jowita Pilch, Ewa Rzepka, Ewa Stępień

W ramach projektu powołano dwa unikalne zespoły - zespół koordynatorów ds. administracyjnej obsługi projektów naukowych oraz zespół ds. badań klinicznych. Zespoły oferują badaczom kompleksową pomoc w zakresie obsługi projektów oraz nawiązywania współpracy z podmiotami z otoczenia uczelni. Działalność zespołów pozwoliła uczonym na skupienie się na realizacji badań oraz przyczyniła się do imponującego wzrostu liczby projektów badawczych prowadzonych przez UJCM. Powołane przez UJCM zespoły były pierwszymi takimi jednostkami w strukturze uczelni w Polsce. Zespoły pozwoliły uczelni pokonać trudne wyzwanie, jakim jest duże zaangażowanie badaczy w procesy dydaktyczne oraz w obciążające czasowo procesy administracyjne związane z realizacją projektów badawczych. Powołanie zespołów umożliwiło usprawnienie działalności naukowo-badawczej oraz ułatwiło uczonym prowadzenie badań naukowych w UJCM.

Współpraca

Akademia Leona Koźmińskiego International Networking Staff Week

Realizatorzy:Valentyna Gumińska, Marzena Indra, prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek

International Networking Staff Week to doroczny projekt Akademii Leona Koźmińskiego, skierowany do pracowników zagranicznych uczelni partnerskich, zarówno administracyjnych, jak i naukowych. Ten tygodniowy projekt ma na celu umożliwienie partnerom ALK, pełne zrozumienie funkcjonowania uczelni, szczególnie w obszarze jej umiędzynarodowienia, poprzez uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, prezentacjach i panelach dyskusyjnych. Akademia w oferowanym programie w szczególnym stopniu położyła nacisk na konkretne aspekty internacjonalizacji, takie jak: promocja wydarzeń międzynarodowych w środowiskach wielokulturowych, promocja i wymiana dobrych doświadczeń w obszarach wymiany studenckiej na studia oraz realizacji praktyk zagranicznych, wzrost jakości procesu obsługi studenta międzynarodowego, omówienie najlepszych praktyk w obszarze procesu umiędzynarodowienia uczelni oraz innowacyjnych metod nauczania. 80% uczestników tegorocznej edycji to przedstawiciele uczelni partnerskich spoza Europy, co plasuje wydarzenie w polskiej czołówce uczelni organizujących podobne wydarzenia.

Nagroda specjalna

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

Realizatorzy: dr hab. prof. UJ Ewa Bogacz-Wojtanowska, dr Marek Szladowski, Sylwia Wrona, Małgorzata Lendzion, Paulina Hojda, dr hab. Magdalena Dudkiewicz, dr hab., prof. UJ Roman Batko, dr hab. prof. ASP Jan Tutaj, Barbara Siorek, Joanna Groszek, Elżbieta Adamczyk, Jolanta Bartczak, Joanna Daszkiewicz, Justyna Embinger, Magdalena Gomuła, Małgorzata Kempińska, Cecylia Kominiarczyk, Weronika Kosno, Agnieszka Nalewajka, Katarzyna Nieużyła, Aleksandra Paciorkiewicz, Joanna Polak, Agnieszka Radwan-Stefańska, Agnieszka Skupińska, Joanna Szewczyk, Joanna Wesołek, Sylwia Wrona, Aneta Wysoczańska, Agnieszka Zajk-Tworkowska, Magdalena Zalewska, Anna Zielińska

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych realizowane jest na podstawie Porozumienia wszystkich uczelni artystycznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisanego w pierwszym kwartale 2014 roku. W latach 2016-2018 projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. Projekt został zainicjowany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, która koordynuje projekt. Zespół naukowy pracuje zaś pod kierownictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W projekcie bierze udział 15 uczelni artystycznych. Celem badania jest poznanie sytuacji zawodowej absolwentów kierunków artystycznych w Polsce, a także poznanie opinii absolwentów na temat możliwości doskonalenia kształcenia. Badanie prowadzone jest przez stronę internetową - platformę z systemem bazodanowym za pomocą specjalnie opracowanych i zatwierdzonych przez wszystkie uczelnie ankiet elektronicznych dla uczelni muzycznych, plastycznych i teatralno-filmowych. W wyniku badania powstają raporty w odniesieniu do poszczególnych uczelni oraz do całego systemu uczelni artystycznych. W latach 2016 - 2018 prowadzone są również badania jakościowe: wywiady z absolwentami, spotkania fokusowe z kadrą zarządzającą uczelni oraz wywiady z pracodawcami.

Politechnika Wrocławska Opracowanie zasad współpracy z podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i usług zlecanych w Politechnice Wrocławskiej

Realizatorzy: Dr inż. Katarzyna Kozłowska, Katarzyna Bucka, Agnieszka Rudnicka-Hamera, Angelika Wiatrowska, Agata Zasławska, Dr Waldemar Grzebyk, Prof. Andrzej Kucharski

Projekt powstał na potrzeby Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką, którego misją jest wspieranie transferu wiedzy i informacji między Politechniką Wrocławską, a podmiotami zewnętrznymi, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Dolnego Śląska, jak również promowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i gospodarczym, na poziomie regionalnym oraz krajowym.
Efektem prac zrealizowanych w ramach projektu było powstanie scentralizowanych baz danych koncentrujących ofertę Uczelni - badania, ekspertów, wynalazki, laboratoria, repozytorium wiedzy i wiele innych. gromadzone dane zostały opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką (http://ofertadlagospodarki.pwr.edu.pl/). Wdrożono też nowoczesny system rejestrowania zapytań ofertowych. Przyczyniło się to do rozszerzenia współpracy z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami.

Uniwersytet Łódzki Usłyszeć obraz. Audiodeskrypcja dzieł sztuki w łódzkich muzeach jako czynnik kreujący i kształtujący relacje pomiędzy działalnością naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Łódzkiego a interesariuszami zewnętrznymi (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, przedstawicielami biznesu)

Realizatorzy: Prof. UŁ, dr hab. Aneta Pawłowska, Dr Julia Sowińska-Heim, Dr Anna Wendorff, Dr Kinga Klimczak-Sygizman, Studenci i doktoranci Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Mgr Paulina Dzwonkowska, Mgr Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, Fundacja „Kultury Bez Barier”, Fundacja Audiodeskrypcja, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

Projekt dotyczy stworzenia cyklu audiodeskrypcji dzieł z Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1 i ms2) oraz Muzeum Miasta Łodzi. Podstawowym celem projektu było wzmocnienie szans osób z niepełnosprawnością wzroku w dostępie do ważnego dziedzictwa kulturowego, a tym samym wspieranie integracja społecznej w obszarze kultury. Podjęte działania wpisywały się w koncepcję muzeum otwartego, diagnozując jednocześnie potrzeby niepełnosprawnych odbiorców. Istotną częścią była również aktywizacja i rozwój studentów, którzy poprzez praktyczne działania a także bezpośredni kontakt i współdziałanie z instytucjami kultury oraz odbiorcami sztuki (osobami niepełnosprawnymi) szkoli swój warsztat, kształtując jednocześnie nowe umiejętności i dzięki działaniu w środowisku pozauczelnianym, nawiązując cenne relacje. Podjęte w ramach projektu działania stworzyły interaktywne i twórcze środowisko zarówno dla poszukujących swojej drogi zawodowej studentów, jak i otwartych na nowe możliwości współpracy i rozwoju instytucji kultury, organizacji pozarządowych, oraz społeczności lokalnej w tym szczególnej, często zaniedbywanej grupy, jaką są osoby z niepełnosprawnością wzroku, a także przedstawicieli biznesu.

Lumen 2015

Laueraci

Kontakt

Biuro projektu lumen

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712