Konkurs LUMEN 2017

Leaders in University Management

Liderzy zarządzania w pełnym świetle

Termin nadsyłania zgłoszeń:
3 kwietnia - 15 lipca 2017
Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 15 lipca 2017 do godz: 23:59
Obecnie trwa Etap II Konkursu LUMEN 2017: Nominacje.
Ogłoszenie listy nominowanych nie później niż 18 września 2017 r.

organizator konkursu

partner merytoryczny

partnerzy kategorii konkursowych

Rozstrzygnięcie konkursu
podczas wieczornej Gali
Konferencji LUMEN
13 listopada 2017 r.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,


Z przyjemnością informuję, iż firma doradczo-technologiczna PCG Academia, w bliskiej współpracy z Fundacją Rektorów Polskich organizuje drugą edycję konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Leaders in University Management – LUMEN 2017.

Nowa odsłona Konkursu LUMEN, to efekt prac powołanej przez PCG Kapituły Konkursu złożonej z wybitnych praktyków zarządzania oraz zaproszonych do projektu partnerów instytucjonalnych: firmy Pearson Central Europe, dziennika Rzeczpospolita oraz programu Santander Universidades realizowanego przez Bank Zachodni WBK.

Decyzją Kapituły zgłoszenia do Konkursu LUMEN 2017 będą przyjmowane w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca w trzech, równorzędnych Kategoriach:

  • Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z zasadami Konkursu oraz identyfikacji najlepiej realizowanych projektów w Państwa uczelniach. Zwycięzców Konkursu ogłosimy podczas uroczystej Gali będącej częścią konferencji LUMEN, organizowanej na koniec listopada w Warszawie.

W przypadku pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro Projektu LUMEN pod numerem telefonu (22) 53 53 712 lub adresem e-mail info@lumen.edu.pl.

Piotr Dmochowski-Lipski
Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o.
Członek Zarządu PCG Academia Sp. z o.o.

O konkursie

3 kwietnia 2017

15 lipca 2017

18 września 2017

13 listopada 2017

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Ocena wniosków przez Kapitułę

Ogłoszenie listy nominowanych

Wręczenie nagród LUMEN

Kategorie

Rozwój

Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni.
Kategoria dedykowana projektom realizowanym w ramach wdrażania strategii rozwoju uczelni, w fazie operacjonalizacji procesu, osiągania celów strategicznych i realizacji zadań rozwojowych wskazanych przez Senat, z uwzględnieniem przemian społecznych, technologicznych i komunikacyjnych w otoczeniu uczelni.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Zarządzanie

Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni.
Kategoria dedykowana projektom wdrażającym innowacyjne i efektywne metody zarządzania w wymienionych obszarach, podczas wprowadzania których wykorzystano konkretne metody i narzędzia zarządzania ze wskazaniem elementów innowacyjnych.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Współpraca

Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.
Kategoria dedykowana projektom efektywnie integrującym działalność dydaktyczną, naukową, społeczną i gospodarczą uczelni z potrzebami otoczenia uczelni, a w tym z potencjałem reprezentowanym przez szeroko rozumianą grupę interesariuszy.
Wyślij zgłoszenie Partner kategorii

Kapituła

Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Przewodniczący Kapituły Konkursu LUMEN
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, a w latach 1996–2002 jej rektor, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-), prezes Fundacji Rektorów Polskich (2002-), dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy (2003-), przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1999-2002), członek Prezydium KRASP i przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego (2016-), członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Sekcja V „Nauki Społeczne, Prawo i Ekonomia" (2015). W latach 2011-12 członek Zespołu CK ds. nowych dyscyplin naukowych – wnioskodawca i ekspert odpowiedzialny za opis nowej dyscypliny pn. nauki o polityce publicznej. Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu wspólnego KRASP-FRP pn. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. (2013-2015). Członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą i współautorem Kodeksu "Dobre praktyki w szkołach wyższych" KRASP. Przewodniczy Kapitule Konkursu Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN. Z ramienia KRASP jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.
Prof. Wiesław Banyś Uniwersytet Śląski / KRASP
Dr hab., profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rektor UŚ w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2012–2016. Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2016-2020. Członek Zarządu European University Association. Członek Rady Narodowego Kongresu Nauki.
Prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa / Fundacja Rektorów Polskich
Członek Zarządu Fundacji Rektorów Polskich; Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Polityki Edukacyjnej. Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Lider i ekspert projektów związanych z ramami kwalifikacji. Przedstawicielka Polski w EQF Advisory Group przy Komisji Europejskiej. Promotor i Ekspert Boloński. Członek Komitetu przy Prezydium PAN "Etyka w nauce" w kadencjach 2007-2017. W 2009 roku Parlament Studentów RP przyznał jej tytuł „Autorytetu Roku”. W 2016 roku odznaczona medalem KEN.
Prezes Piotr Dmochowski-Lipski PCG Polska
Prezes Zarządu PCG Polska. Konsultant i menedżer z długoletnim, międzynarodowym stażem zarówno w sektorze prywatnym jak i służbie publicznej. Absolwent studiów MBA ze specjalnością finansową na wydziale zarządzania Uniwersytetu Bostońskiego oraz wydziału administracji publicznej im. Johna F. Kennedy’ego Uniwersytetu Harvarda. W przeszłości między innymi: Dziennikarz Radia Wolna Europa, Dyrektor Finansowy TVP S.A., Dyrektor Generalny MKiDN oraz Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.
Prof. Paweł Górski Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. n. med., kierownik I Katery Chorób Wewnętrznych i Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2001 -2003 Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Członek American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Towarzystwa Internistów Polskich.
Prezes Maciej Grelowski Business Center Club
Przewodniczący Rady Głównej Business Center Club, ekspert gospodarczy, minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Ekonomista, menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Prezes Orbis SA (1993-2004), prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów 2005-2006, członek Rad Nadzorczych wielu spółek publicznych. Wykładowca w WSB w Nowym Sączu. Ekspert w zakresie zarządzania. Doradca gospodarczy. Laureat prestiżowych nagród Stowarzyszenia Managerów.
Prezes Marek Jakimowicz Pearson Central Europe
Wice Prezes na Europę Centralną i Wschodnią. Pearson jest największą na świecie międzynarodową grupą edukacyjną dostarczającą instytucjom, nauczycielom i wszystkim uczącym się kompleksowe i nowatorskie rozwiązania, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej.
Dyrektor Michał Jaworski Microsoft Polska
Dyrektor ds. Strategii Technologicznej (ang. National Technology Officer), w polskim oddziale Microsoft pracuje od września 1994 roku. Członek Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odpowiedzialny za sprawy rozwoju rynku teleinformatycznego (2001-2015), obecnie Wiceprzewodniczący Rady Izby (od 2015). Współpracował przy projekcie foresightowym „Polska 2020”, był członkiem zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (2008). Współpracował z Unijnym Institute for Prospective Technological Studies, częścią European Research Centre. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012- 2016).
Prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Akademia Leona Koźmiśkiego
Członek korespondent PAN, profesor zwyczajny, ekonomista i socjolog, autor ponad 47 książek z dziedziny zarządzania publikowanych w różnych językach, wykładowca w polskich i zagranicznych uczelniach, promotor wielu wybitnych uczonych, zasiada w radach nadzorczych spółek. Współzałożyciel i pierwszy wieloletni Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie jej Prezydent. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego (2015).
Prof. Krzysztof Leja Politechnika Gdańska
Dr hab. inż., prof. nadzw. PG., prodziekan ds. nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Kierował i uczestniczył w projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących badań nad szkolnictwem wyższym. Obecnie ekspert krajowy w projekcie ETER II. Ekspert Fundacji Rektorów Polskich i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady NKN.
Dyrektor Tomasz Mielniczuk Bank Zachodni WBK
Dyrektor Departamentu Santander Universidades / BZ WBK S.A., zajmuje się współpracą z uczelniami w zakresie nowych technologii, wspólnego realizowania prac dyplomowych o tematyce bankowej, a także udziału uczelni w programach globalnych organizowanych w ramach Santander Universidades. Aktualnie odpowiada w Polsce za koordynację międzynarodowej strategii Grupy Santander w kontekście rozwoju globalnego programu Santander Universidades wspierającego w ramach działania Banku Zachodniego WBK S.A. świat akademicki.
Prof. Alojzy Z. Nowak Uniwersytet Warszawski
Profesor nauk ekonomicznych. Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach (m.in University of Cambridge). Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Prezesem AZS UW. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym zagranicznych). Profesor A.Z. Nowak jest członkiem Rad: JSW S.A. oraz PZU S.A. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim czy rosyjskim. Profesor nauk ekonomicznych. Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach (m.in University of Cambridge). Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Prezesem AZS UW. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym zagranicznych). Profesor A.Z. Nowak jest członkiem Rad: JSW S.A. oraz PZU S.A. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim czy rosyjskim.
Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich
Prezes Związku Banków Polskich. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości. Od 1991r. związany z ZBP. Sekretarz Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A. Od kwietnia 2003 r. Prezes ZBP.
Prof. Tadeusz Pomianek Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. nadzw. dr hab. inż., pomysłodawca i główny twórca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, współtwórca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Wieloletni Prezes PZPPE. Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Autor blisko 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów. Odznaczony  m.in. Krzyżem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Polskiej Akademii Nauk za cykl publikacji oraz Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, a w styczniu 2017 r. dołączył do grona 52 Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa.
Prof. Grażyna Prawelska – Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab., kierownik Katedry Zarządzania Publicznego UJ. Dyrektor Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji UJ, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2008 i 2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stały przedstawiciel Polski w Komitecie Sterującym dla Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Radzie Europy i członek Rady Zarządzającej Programu OECD Institutional Management in Higher Education. Ekspert Komisji Europejskiej, członek grupy roboczej Modernisation in Higher Education.
Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska
Profesor nauk technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej w kadencjach 2008-2012 oraz 2012-2016. Był m.in. członkiem panelu ekspertów ds. oceny projektów naukowo- badawczych i naukowo-rozwojowych w MNiSW. Jako wiceprzewodniczący uczestniczył w pracach Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Obecnie jest Honorowym Przewodniczącym oraz Członkiem Prezydium KRPUT.
Prezes Piotr Voelkel Uniwersytet SWPS / Grupa VOX
Przedsiębiorca, znawca sztuki i promotor polskiego designu. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox, współzałożyciel Uniwersytetu SWPS oraz Collegium da Vinci. Założyciel School of Form. Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej. Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka HUMAN TOUCH.

Lumen 2015

Laueraci

Kontakt

Biuro projektu lumen

adres:

Piękna 19
00-549 Warszawa

telefon:

(22) 53 53 712